Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Governance

Wij vinden dat onze klanten en de organisaties waarmee we samenwerken ons moeten herkennen als een organisatie die gemaakte afspraken nakomt. Het is goed dat de mensen weten wie we zijn, wat we doen, welke afspraken we intern en extern hebben, waar we ons geld aan uitgeven enz. 

Verantwoordelijkheid

Het Grootslag wordt geleid door een directeur bestuurder. De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op de directeur bestuurder.  

Samenstelling bestuur en RvT
pdf.png
Samenstelling van het bestuur en de raad van toezicht

Autoriteit woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) voert het integraal risicogericht toezicht op woningcorporaties uit, zoals opgedragen in de Woningwet. Zij valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De Aw bewaakt en beschermt de maatschappelijke middelen van woningcorporaties, zodat deze rechtmatig, effectief en efficiënt worden ingezet in het belang van de volkshuisvesting.

Toezichtbrief 2022 Aw
pdf.png
Toezichtbrief 2022

Meldingen over integriteit

Er is door de Autoriteit woningcorporaties (Aw, onderdeel van Inspectie Leefomgeving en Transport ILT) een Meldpunt Integriteit Woningcorporaties opgericht. Bij het Meldpunt kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen door medewerkers en bestuurders van woningcorporaties.

Commissie Governancecode Woningcorporaties

Een belanghebbende kan een klacht over het handelen van ons als woningcorporatie indienen. De Commissie toetst de klacht aan de Governancecode en doet daar uitspraak over. De klacht moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, om door de Commissie te worden behandeld. Een individueel of algemeen toetsingsverzoek moet worden ingediend volgens de eisen van artikel 11 uit het Reglement van de Commissie. Het Reglement bepaalt tevens wanneer een toetsingsverzoek ontvankelijk is (artikel 12), hoe de procedure bij de Commissie verloopt (artikel 13) en op welke wijze de Commissie uitspraak doet (artikel 14).

De Commissie Governancecode is te bereiken op onderstaand adres:
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
088 233 37 15
commissiegovernancecode@aedes.nl