Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Contact

Governance

Wij vinden dat onze klanten en de organisaties waarmee we samenwerken ons moeten herkennen als een organisatie die gemaakte afspraken nakomt. Het is goed dat de mensen weten wie we zijn, wat we doen, welke afspraken we intern en extern hebben, waar we ons geld aan uitgeven enz. 

Verantwoordelijkheid

Het Grootslag wordt geleid door een directeur bestuurder. De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op de directeur bestuurder.  

Samenstelling bestuur en RvT
pdf.png
Samenstelling van het bestuur en de raad van toezicht

Autoriteit woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) voert het integraal risicogericht toezicht op woningcorporaties uit, zoals opgedragen in de Woningwet. Zij valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De Aw bewaakt en beschermt de maatschappelijke middelen van woningcorporaties, zodat deze rechtmatig, effectief en efficiënt worden ingezet in het belang van de volkshuisvesting.

Oordeelsbrief 2020 over 2019
pdf.png
Oordeelsbrief

Ministerie van VROM

Het Ministerie van VROM heeft in 2009 het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties opgericht. De aanleiding daarvoor was een aantal incidenten dat zich bij woningcorporaties heeft voorgedaan met betrekking tot fraude en zelfverrijking. Bij het Meldpunt kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen door medewerkers en bestuurders van woningcorporaties.