Inloggen

Sinds 10 mei 2019 is ons klantportaal niet meer in gebruik vanwege de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem. Helaas heeft het ontwikkelen van het nieuwe klantportaal een forse vertraging opgelopen. We verwachten dat het klantportaal begin 2021 klaar is voor gebruik. Excuses voor het ongemak.

Ontevreden? Meld het ons!

Bent u ontevreden over de manier waarop u door ons bent geholpen? Denk hierbij aan:

  • het niet nakomen van afspraken
  • het onjuist handelen door onze medewerkers of aannemers
  • de kwaliteit van werkzaamheden die door ons of in opdracht van ons zijn uitgevoerd
  • het niet (juist) volgen van procedures

Laat ons uw klacht weten, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Hoe meldt u uw klacht over onze dienstverlening?
Voor een melding over onze dienstverlening kunt u het formulier 'Klacht dienstverlening' invullen. Uiterlijk binnen tien werkdagen ontvangt u een antwoord. Daarin staat wie de melding in behandeling heeft. Als u vragen heeft over de voortgang van uw melding dan kunt u contact met deze persoon opnemen. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk. 

Komen we er samen niet uit?
Als wij er niet in slagen uw melding naar tevredenheid af te handelen, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke instantie. Welke instantie dat is heeft te maken met de soort klacht. In onderstaand overzicht vindt u meer informatie.

U bent het niet eens met de afhandeling van uw klacht

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Neem dan contact op met de Regionale Geschillencommissie PWW voor een onafhankelijke beoordeling. De commissie bestaat uit personen die niet in dienst zijn van woningstichting Het Grootslag. U kunt een brief schrijven aan:

Regionale Geschillencommissie PWW
Antwoordnummer 1246
1620 VB HOORN

De commissie bepaalt of ze uw klacht in behandeling neemt. Als dit het geval is, onderzoekt de commissie de klacht. Zij hoort daarvoor meestal zowel de indiener van de klacht als de betreffende medewerker(s) van Het Grootslag en/of aannemers die in opdracht voor ons werken.

De commissie stelt een aantal voorwaarden bij het in behandeling nemen van uw klacht
• U bent in uw belang benadeeld
• De situatie is ontstaan door het handelen of nalaten van Het Grootslag, onze medewerkers of aannemers die in opdracht van ons werkzaamheden verricht(t)en
• U heeft geprobeerd het probleem met Het Grootslag op te lossen en de klachtenprocedure gevolgd
• De klacht is niet langer dan twee jaar geleden ontstaan

Niet in aanmerking komen:
• Klachten over urgentie 
• Klachten over de huurprijs
• Zaken die al bij een andere instantie in behandeling zijn (Huurcommissie, advocaat, deurwaarder)

Klacht over urgentie

Bent u het niet eens met het besluit van de Regionale Urgentiecommissie Huisvesting West-Friesland? Stuur dan binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift naar:

Regionale hoor- en adviescommissie
Postbus 603

1620 AR HOORN

Klacht over huurprijs en servicekosten

Voor vragen over huurverhoging, een verzoek om huurverlaging of servicekosten kunt u bellen met het secretariaat van de Huurcommissie 0800 488 7243

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL DEN HAAG

Of kijk op www.huurcommissie.nl

Voor het vaststellen van de huurprijs of huurverhoging gelden wettelijke regels. Meer weten: Postbus 51, telefoon 0800 8051 of raadpleeg www.rijksoverheid

Klacht over verhuur en toewijzing huurwoningen

Voor het verhuren van woningen zijn in West-Friesland afspraken gemaakt tussen de verschillende gemeenten en woningcorporaties. Onze spelregels en voorwaarden vindt u op www.woonmatchwestfriesland.nl

Andere klachten

Heeft u een klacht over burenoverlast of een reparatieverzoek? Klik dan op de betreffende link op deze pagina.

Klacht over overlast? Kijk op

Heeft u een reparatieverzoek? Kijk op